Általános szerződési feltételek

 

• Áraink Ft-ban, Áfa nélkül értendőek. A Médiaajánlat az aktuális tarifaárakat tartalmazza.

• Jelen, szerződés, kizárólag a felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

• Amennyiben a szerződéses határidőt a Megrendelő nem tartja be, illetve, ha a Megrendelőnek felróható okból a hirdetés nem jelenik meg, K4A Lapkiadó Kft. jogosult meghiúsulási kötbér jogcímén az egyszeri hirdetés értékét követelni és leszámlázni.

• K4A Lapkiadó Kft. fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítsa az olyan hirdetés közzétételét, amely ellentétes a kiadvány szerkesztési elveivel, arculatával, és ez esetben Megrendelő semmilyen jogcímen kártérítési igénnyel nem élhet a K4A Lapkiadó Kft. felé.

• Lemondás csak írásban (faxon vagy e-mailben) történhet, amelynek tudomásulvételét a K4A Lapkiadó Kft. – minden esetben, írásban visszaigazolja. Az esetleges reklamáció alapja a visszaigazolás. Az írásban vissza nem igazolt lemondást el nem fogadottnak kell tekinteni, az abból eredő károk a Megrendelőt terhelik.
• A K4A Lapkiadó Kft. a hirdetés megjelenítését technikai problémára való hivatkozással lemondhatja.

• Megrendelő a megrendelni kívánt hirdetés kéziratát (szöveget, ábrát, fotót vagy egyéb nyomdakész anyagot) legkésőbb a megjelenés előtt 12 munkanappal K4A Lapkiadó Kft. rendelkezésére bocsájtja. K4A Lapkiadó Kft. kötelezi magát, hogy a megrendelt hirdetést Megrendelő által közölt méretben és terjedelemben, megfelelő minőségben megjeleníti.

• Aláírt megrendeléstől elállást K4A Lapkiadó Kft. csak az alábbi bánatpénz mellett fogad el: Ha a lemondás a közzétételt megelőzően

- 25 munkanapon túl érkezik a lemondás térítésmentes,

- 25 munkanapon belül érkezik a kötbér és költség az árjegyzéki ár 25%-a,

- 10 munkanapon belül érkezik a kötbér és költség az árjegyzéki ár 50 %-a,

- 2 munkanapon belül érkezik a kötbér és költség az árjegyzéki ár 100 %-a.

Lapzárta után lemondást nem áll módunkban elfogadni, a megrendelést visszavonni nem lehet.

• A Megrendelő a K4A Lapkiadó Kft. hozzájárulása nélkül nem jogosult a lemondott felületet egy másik Kiadónak átadni. K4A Lapkiadó Kft. nem tartozik semmiféle felelősséggel a kiadványban megjelenő behúzott vagy befűzött termékért.

• Amennyiben a Megrendelőnek 60 napon túli lejárt tartozása van K4A Lapkiadó Kft., vagy K4A Lapkiadó Kft. médiatájékoztatójában szereplő bármelyik médium kiadója, működtetője felé, K4A Lapkiadó Kft. jogosult a megrendelt hirdetés közzétételét külön értesítés nélkül megtagadni.

• A hirdetés megjelenésének meghiúsulása, hibás, nem megfelelő időpontban, helyen történő megjelenése esetén K4A Lapkiadó Kft. kizárólag a jelen szerződés szerinti ellenérték erejéig vállal felelősséget, ezt meghaladóan felelősségét kizárja.

• Megrendelő a K4A Lapkiadó Kft -vel szemben bármely igényt a megjelenés (vagy a tervezett megjelenés) dátumát követő 5 napon belül jogosult érvényesíteni, amely határidő jogvesztő.

• A Megrendelő felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított anyagok rossz minőségéből, vagy hiányosságából fakad.

• Megrendelő szavatolja, hogy a jelen megállapodás szerint K4A Lapkiadó Kft. részére nyilvános közlésre/közzétételre átadott reklám/hirdetési anyagok nem sértenek semmilyen hatályos jogszabályt (így különösen nem sértenek reklámtilalmakat és korlátokat) illetve nem sértik harmadik személy személyiségi jogait (beleértve a kegyeleti jogokat vagy védjegyoltalmat, illetve más szerzői jogot) illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a nyilvános közlést kizárja vagy korlátozza, különösen nem áll fenn azon harmadik személynek semmilyen szerzői és szomszédos jogi oltalomban részesülő vagy bármely más joga, amely a nyilvános közzétételnek akadálya, vagy amely kárt okozhat a K4A Lapkiadó Kft - nek.

• A jelen pontban foglalt szavatosságvállalás megszegése esetén, Megrendelő közvetlen és teljes kártérítési kötelezettséggel és helytállással tartozik a K4A Lapkiadó Kft. felé, ha harmadik személy kártérítési igénnyel, hatóság szankcióval, egyéb, a szavatossági nyilatkozat megszegésével összefüggő igénnyel lép fel ellene.

• Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a hirdetésben szereplő szerzői alkotásokat, mint reklámcélú műveket, a médiatájékoztatójában szereplő médiumok kiadói, működtetői, megrendelő érdekében, médiáikban korlátlan alkalommal közzétegyék, adathordozóikon tárolják, a hirdetési szolgáltatás reklámozásához szükséges mértékben, reklámjaikban felhasználják.

•Megrendelő a saját hirdetése tartalmáért, tényállításaiért, kivitelezéséért kizárólagos felelősséggel tartozik.