Adatkezelés

Tájékoztatás és szabályzat a K4A Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezeléséről

 
A K4A Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., Magyarország; "Társaság") személyes adatai Társaság általi kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) 13. cikkében foglaltak szerint.

1. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások:

(A)Direkt marketinggel és olvasói levelekkel kapcsolatos adatkezelés
 
1.1Hírlevél
 
Amennyiben Ön ahhoz hozzájárul, úgy a Társaság az Ön önkéntes hozzájárulása alapján az Ön alábbi adatait kezeli hírlevél küldésével összefüggésben:
 
név, e-mail cím
 
Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható az [email protected] e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
Jelen pont szerinti adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.
 
Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság kijelölt munkavállalói, az Appsters, valamint az Isolutions férnek hozzá.
 
1.2Telefonon, személyesen és email útján történő direkt marketinggel kapcsolatos adatkezelés
 
Amennyiben Ön ehhez hozzájárul, személyes, telefonos és email direkt marketing során az Ön alábbi adatait kezeljük:
 
név, telefonszám, email cím
 
Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása, illetőleg az Eht. 162.§ (2) bekezdés szerinti hívások esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható az [email protected] e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
Jelen pont szerinti adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.
 
Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság kijelölt munkavállalói és az Isolutions férnek hozzá.
 
1.3Olvasói levelekkel kapcsolatos kezelése
 
Amennyiben Ön részünkre olvasói levelet, észrevételt, panaszt, helyreigazítási kérelmet, stb. küld, úgy ezzel összefüggésben a Társaság az Ön alábbi adatait kezeli:
 
név, email cím, telefonszám, illetőleg az olvasó által közölt adatok
 
Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a Társaság jogos érdeke.
 
A leveleket addig őrizzük meg, ameddig azzal kapcsolatban intézkedés lehet szükséges, illetőleg amíg az esetleges hatósági vagy bírósági eljárás jogerősen le nem zárult.
 
Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság kijelölt munkavállalói, ügyvédi iroda és az Isolutions férnek hozzá.
 
(B)Előfizetéssel kapcsolatos adatkezelés
 
1.4Vásárlói / előfizetői adatok kezelése
 
Amennyiben Ön a Társaság figyelo.hu webhelyen elérhető honlapján terméket vásárol vagy előfizetői szerződést köt a Társasággal, úgy ezzel összefüggésben a Társaság az Ön alábbi adatait kezeli:
 
név, e-mail cím; lakcím, kézbesítési cím, telefonszám, adószám
 
Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) ("szerződés teljesítése") illetve c) pontja ("jogi kötelezettség teljesítése"), figyelemmel arra, hogy egy termék vásárlásával vagy előfizetés kötésével Ön és a Társaság között szerződés jön létre, a szerződés teljesítésével összefüggésben pedig a Társaságot adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik. A fenti adatokat nem köteles megadni, ugyanakkor amennyiben nevét és lakcímét/kézbesítési címét nem adja meg, úgy nem fogjuk tudni a terméket kézbesíteni az Ön részére, amennyiben e-mail címét nem adja meg, nem fog tudni hozzáférést kapni előfizetői fiókjához, amennyiben pedig telefonszámát nem adja meg, úgy nem fogunk tudni ezen elérhetőségen kapcsolatba lépni Önnel a fentiekkel kapcsolatban.
 
Jelen adatokat a megrendelés teljesítéséig, illetve előfizetői szerződése fennállásáig kezeljük, amely után kizárólag azokat az adatokat és annyi ideig tároljuk, amelyeket és ameddig jogszabályi kötelezettségünk teljesítése indokolja.
 
Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság kijelölt munkavállalói, illetve az Appsters, a Dió-Szoftver, a REBU, az Isolutions, a Magyar Posta, a könyvvizsgáló társaság és a PayPal férnek hozzá.
 
1.5Előfizetéssel kapcsolatos panaszkezelés kapcsán történő adatkezelés
 
Amennyiben Ön panasszal fordul hozzánk előfizetésével kapcsolatban, úgy ezzel összefüggésben a Társaság az Ön alábbi adatait kezeli:
 
név, email cím, telefonszám, illetőleg az olvasó által közölt adatok
 
Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§-a.
 
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig őrizzük.
 
Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság kijelölt munkavállalói, ügyvédi iroda és az Isolutions férnek hozzá.

(C)Interjúalanyok személyes adatainak kezelése

1.6Interjúalanyok/újságban megjelenő személyek adatainak kezelése
 
Amennyiben Ön interjúalanyként vagy egyéb módon megjelenik kiadványainkban, úgy ezzel összefüggésben a Társaság az Ön alábbi adatait kezeli:
 
név, telefonszám, email cím, hanganyag és amit az interjúban megosztanak magukról
 
Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján közérdek. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható az [email protected] e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
A nyomtatott újságban megjelent anyag nem törölhető. Az online cikk az érintett kérelmének jogossága függvényében módosítható. A rendszerünkben megtalálható, a cikk alapjául szolgáló adatokat és magát a cikket a megjelenéstől számított 5 évig őrizzük.
 
Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság kijelölt munkavállalói, a külsős újságíró vállalkozó, a nyomdai szolgáltató társaság, az Isolutions és a Facebook férnek hozzá.
 
1.7Fényképes interjúalanyok adatainak kezelése
 
Amennyiben Ön a interjúalanyként fényképpel megjelenik kiadványainkban, úgy ezzel összefüggésben a Társaság az Ön alábbi adatait kezeli:
 
fénykép, név, email, telefon
 
Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható az [email protected] e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
A nyomtatott újságban megjelent anyag nem törölhető. Az online cikk az érintett kérelmének jogossága függvényében módosítható. A rendszerünkben megtalálható, a cikk alapjául szolgáló adatokat és magát a cikket a megjelenéstől számított 5 évig őrizzük.
 
Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság kijelölt munkavállalói, a külsős fotós vállalkozó, a nyomdai szolgáltató társaság, a képszerkesztő vállalkozó, az Isolutions és a Facebook férnek hozzá.

(D)Egyéb adatkezelés

1.8Szerződéses kapcsolattartók adatainak kezelése
 
Amennyiben Ön Társaságunkkal szerződést köt, a Társaság ezzel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:
 
elérhetőségi adatok (név, beosztás, telefonszám, email cím)
egyéni vállalkozó esetén: név, lakcím, adószám, bankszámla szám, kapcsolattartási adatok (telefonszám, email cím)
 
Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Ön Társasággal fennálló szerződésének teljesítése.
 
Amennyiben az Ön munkáltatója Társaságunkkal szerződést köt, a Társaság ezzel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:
 
elérhetőségi adatok (név, beosztás, telefonszám, email cím)
egyéni vállalkozó esetén: név, lakcím, adószám, bankszámla szám, kapcsolattartási adatok (telefonszám, email cím)
 
Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a Társaság jogos érdeke.
 
A jelen pont szerinti adatokat a vonatkozó adó és könyvviteli jogszabályok szerinti 5, illetve 8 évig kezeljük.
 
A kapcsolattartó, illetve a szerződés teljesítésében résztvevő, a másik fél érdekében eljáró személy személyes adatait a kapcsolattartó megváltozásáig, illetőleg legfeljebb a szerződés teljesítéséig kezeljük. Jogvita esetén a jogvitához szükséges személyes adatokat a jogvita jogerős lezárásáig kezeljük.
 
Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság kijelölt munkavállalói és az Isolutions férnek hozzá.
 
1.9TOP200 és BÉT50 kiadványok szerkesztésében közreműködő szakmai partnerek adatainak kezelése
 
Amennyiben az Ön munkáltatója Társaságunkkal a fenti kiadványok kapcsán szerződést köt, a Társaság ezzel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:
 
név, telefonszám, email cím
 
Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a Társaság jogos érdeke.
 
A kapcsolattartó, illetve a szerződés teljesítésében résztvevő, a másik fél érdekében eljáró személy személyes adatait a kapcsolattartó megváltozásáig, illetőleg legfeljebb a szerződés teljesítéséig kezeljük. Jogvita esetén a jogvitához szükséges személyes adatokat a jogvita jogerős lezárásáig kezeljük.
 
Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság kijelölt munkavállalói, a külsős újságíró vállalkozó, a felelős szerkesztő vállalkozó, a képszerkesztő vállalkozó, a fotós vállalkozó, az Isolutions, a könyvvizsgálóm a REBU és a CDD Kft férnek hozzá.
 
2. Az adatkezelő
 
Az Ön fent meghatározott személyes adatai kezelője (adatkezelő): a Társaság.
 
3. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása
 
A személyes adatait a Társaság székhelyén (1033 Budapest, Polgár utca 8-10., Magyarország) vagy a Google Cloud-ban tároljuk.
 
A Társaság megtesz minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.
 
A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett technikai és szervezési intézkedések: valamennyi laptop egyedi felhasználó névvel és jelszóval van védve, továbbá a Társaság központi képernyővédelmet alkalmaz. Az egyes könyvtárakhoz egyedi jelszóval lehet csak hozzáférni. A szerverszoba zárt.
 
4. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok) 
 
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg: 
 
a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.
 
A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.
 
b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 
c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása és Ön azt visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 
A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 
 
d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
 
e) tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Abban az esetben, ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jog gyakorlása nem eredményezi a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés megszüntetését.
 
f) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): a Társaság késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a)-e) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.
 
A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.
 
A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a fenti b)-d) pontban foglaltakról (azaz valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Társaság Önt kérésére tájékoztatja e címzettekről.
 
g) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; [email protected]).
 
h) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A Társasággal szembeni eljárást a Társaság tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
 
i) adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja, azaz az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése. Ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a Társaság ezt akadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a Társaságtól a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.
 
j) a hozzájárulás visszavonásához való jog: Ön a fenti 1.1, 1.3, 1.6 és 1.7 pont tekintetében adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely esetben személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük.
 
5. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi módokon és személytől
 
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás kérhető levélben (1033 Budapest, Polgár utca 8-10., Magyarország) vagy emailben ([email protected]). Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér (pl. telefonon), a Társaság részére igazolnia kell a személyazonosságát. A fent meghatározott jogai gyakorlása esetén Szabó Andreával kell felvennie a kapcsolatot.
 
6. A jelen tájékoztatóban szereplő adatfeldolgozók adatai és szerepük
 
Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lukács utca 4. 3. em/8., képviseli: Nyírő András, ügyvezető) mint a Társaság részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó adatfeldolgozó ("Appsters");
Isolutions Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Baross utca 89., képviseli Juhász Viktor ügyvezető), mint a Társaság részére email szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó ("Isolutions");

Eventbrite, Inc. (155 5th Street, Floor 7, San Francisco, California 94103), mint a Társaság konferenciaszervező adatfeldolgozója ("Eventbrite");
 
DIÓ-szoftver Magyarország Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 60. I. em. 8., képviseli: György István), mint a Társaság részére ügyviteli szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó ("DIÓ-szoftver");

REBU Könyvvizsgáló Kft. (1131 Budapest, Menyasszony u. 93., képviseli: Somlai Gergelyné), mint a Társaság részére könyvelési szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó ("REBU");

PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg), mint a Társaság részére fizetési platformot biztosító adatkezelő ("PayPal");

Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. képviseli: Illés Zoltán elnök-vezérigazgató, mint a Társaság részére címzési és kézbesítési szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó ("Magyar Posta")
 
Hatályos: 2018. május 25. napjától

 

Tájékoztatás és szabályzat a K4A Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezeléséről konferenciák és rendezvények kapcsán

 
A K4A Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., Magyarország; "Társaság") személyes adatai Társaság általi, konferenciákkal és rendezvényekkel kapcsolatos kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) 13. cikkében foglaltak szerint.
 
1. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások:
 
1.1Konferenciára jelentkezés, részvétel a konferencián
 
Amennyiben Ön saját nevében jelentkezik / részt vesz a Társaság által időről időre szervezett konferencián, úgy ezzel összefüggésben a Társaság az alábbi adatait kezeli:
 
név, e-mail cím, cégnév, beosztás, számlázási cím, postacím, telefonszám
 
Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) ("szerződés teljesítése") pontja figyelemmel arra, hogy a konferencián való részvétellel kapcsolatban Ön és a Társaság között szerződés jön létre.
 
Ha Ön az Ön munkáltatója nevében jelentkezik / részt vesz a konferencián, akkor ennek érdekében a Társaság az Ön következő személyes adatait kezeli:
 
név, e-mail cím, cégnév, beosztás, telefonszám
 
Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) ("jogi kötelezettség teljesítése") pontja figyelemmel arra, hogy a konferencián való részvétellel kapcsolatban munkáltatója nevében Önnel tartjuk a kapcsolatot.
 
A fenti adatokat nem köteles megadni, ugyanakkor amennyiben nevét és email címét nem adja meg, úgy nem fogjuk tudni Önt regisztrálni a konferencián, illetve nem fogjuk tudni értesíteni a konferenciával kapcsolatos tudnivalókról.
 
Jelen pont szerinti adatait az adott konferencia lebonyolításáig kezeljük. Amennyiben Ön külön, önkéntesen hozzájárul, hogy a jövőbeni konferenciákra meghívót küldjünk Önnek, úgy erre az adatkezelésre a figyelo.hu honlapon elérhető adatkezelési tájékoztató 1.1 pontjának szabályai alkalmazandók.
 
Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság kijelölt munkavállalói, az Appsters, az Eventbrite, , a DIÓ-szoftver, a REBU, az Isolutions és a PayPal férnek hozzá. Tekintettel arra, hogy az Eventbrite Inc. szerepel az ún. Privacy Shield listán, ezért a részükre történő továbbítás tekintetében a megfelelő védelmi szint biztosítottnak tekintendő. A Privacy Shield lista az alábbi honlapon érhető el: https://www.privacyshield.gov/list.
 
1.2Konferenciák szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltató cégek alkalmazottainak, illetve kapcsolattartóinak a szerződés teljesítéséhez szükséges adatainak kezelése (pl. rendezvény helyszín, bútorbérlés, catering, szállítás, hangtechnika, hostessek, berendezők, biztonsági szolgálat, takarítók, dekoratőr…) 
 
Amennyiben az Ön munkáltatója Társaságunkkal szerződést köt konferenciák lebonyolításával kapcsolatban, a Társaság ezzel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:
 
név, email cím, telefonszám
 
Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a Társaság jogos érdeke.
 
A kapcsolattartó, illetve a szerződés teljesítésében résztvevő, a másik fél érdekében eljáró személy személyes adatait a kapcsolattartó megváltozásáig, illetőleg legfeljebb a szerződés teljesítéséig kezeljük. Jogvita esetén a jogvitához szükséges személyes adatokat a jogvita jogerős lezárásáig kezeljük.
 
Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság kijelölt munkavállalói és az Isolutions férnek hozzá.
 
1.3Konferencián, gálán fellépő felkért előadók, művészek, konferanszié személyes adatainak kezelése
 
Amennyiben az Ön konferenciánkon vagy gálánkon előad, fellép vagy más módon szerepel, úgy a Társaság ezzel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:
 
név, email cím, telefonszám, fénykép, videó
 
Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön önkéntes hozzájárulása vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján az Önnel kötött szerződés teljesítése. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható az [email protected] e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
Jelen pont szerinti adatait hozzájárulásának visszavonásáig, illetőleg szerződése fennállásáig kezeljük, amely után kizárólag azokat az adatokat és annyi ideig tároljuk, amelyeket és ameddig jogszabályi kötelezettségünk teljesítése indokolja. Az adójogszabályok alapján az elévülési idő 5 év, a számviteli törvény alapján 8 év, az általános polgári jogi elévülési idő 5 év.
 
Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság kijelölt munkavállalói, az Isolutions, a REBU, a CDD és a könyvvizsgáló társaság férnek hozzá.
 
1.4TOP200 zsűri tagjai személyes adatainak kezelése
 
Amennyiben az Ön zsűritag a TOP200 rendezvényen, úgy a Társaság ezzel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:
 
név, email cím, telefonszám, fénykép, videó, és amit feltár magáról
 
Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön önkéntes hozzájárulása vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján az Önnel kötött szerződés teljesítése. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható az [email protected] e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
Jelen pont szerinti adatait hozzájárulásának visszavonásáig, illetőleg szerződése fennállásáig kezeljük, amely után kizárólag azokat az adatokat és annyi ideig tároljuk, amelyeket és ameddig jogszabályi kötelezettségünk teljesítése indokolja. Az adójogszabályok alapján az elévülési idő 5 év, a számviteli törvény alapján 8 év, az általános polgári jogi elévülési idő 5 év.
 
Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság kijelölt munkavállalói, az Isolutions, a nyomda, a felelős szerkesztő vállalkozó, a képszerkesztő vállalkozó és a fotós vállalkozó férnek hozzá.
 
1.5TOP200 díjazottak és díjátadók személyes adatainak kezelése
 
Amennyiben az Ön díjazott vagy díjátadó a TOP200 rendezvényen, úgy a Társaság ezzel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:
 
név, email cím, telefonszám, fénykép, videó, és amit feltár magáról
 
Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön önkéntes hozzájárulása. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható az [email protected] e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
Jelen pont szerinti adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.
 
Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság kijelölt munkavállalói, az Isolutions, a nyomda, a felelős szerkesztő vállalkozó, a képszerkesztő vállalkozó és a fotós vállalkozó férnek hozzá.
 
1.6TOP200 gála meghívottjai kapcsolattartási adatainak kezelése
 
Amennyiben Önt meghívjuk a TOP200 gálára és konferenciára, a Társaság ezzel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:
 
név, email cím, telefonszám
 
Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a Társaság jogos érdeke.
 
Az adatokat az érintett tiltakozásáig kezeljük.
 
Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság kijelölt munkavállalói és az Isolutions férnek hozzá.
 
2. Az adatkezelő
 
Az Ön fent meghatározott személyes adatai kezelője (adatkezelő): a Társaság.
 
3. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása
 
A személyes adatait a Társaság székhelyén (1033 Budapest, Polgár utca 8-10., Magyarország) tároljuk.
 
A Társaság megtesz minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.
 
A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett technikai és szervezési intézkedések: valamennyi laptop egyedi felhasználó névvel és jelszóval van védve, továbbá a Társaság központi képernyővédelmet alkalmaz. Az egyes könyvtárakhoz egyedi jelszóval lehet csak hozzáférni. A szerverszoba zárt.
 
4. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok) 
 
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg: 
 
a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.
 
A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.
 
b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 
c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása és Ön azt visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 
A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 
 
d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
 
e) tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Abban az esetben, ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jog gyakorlása nem eredményezi a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés megszüntetését.
 
f) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): a Társaság késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a)-e) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.
 
A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.
 
A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a fenti b)-d) pontban foglaltakról (azaz valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Társaság Önt kérésére tájékoztatja e címzettekről.
 
g) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; [email protected]).
 
h) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A Társasággal szembeni eljárást a Társaság tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
 
i) adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja, azaz az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése. Ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a Társaság ezt akadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a Társaságtól a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.
 
j) a hozzájárulás visszavonásához való jog: Ön a fenti 1.3 - 1.5 pontok tekintetében adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely esetben személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük.
 
5. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi módokon és személytől
 
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás kérhető levélben (1033 Budapest, Polgár utca 8-10., Magyarország) vagy emailben ([email protected]). Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér (pl. telefonon), a Társaság részére igazolnia kell a személyazonosságát. A fent meghatározott jogai gyakorlása esetén Szabó Andreával kell felvennie a kapcsolatot.
 
6. A jelen tájékoztatóban szereplő adatfeldolgozók adatai és szerepük
 
Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lukács utca 4. 3. em/8., képviseli: Nyírő András, ügyvezető) mint a Társaság részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó adatfeldolgozó ("Appsters");
Isolutions Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Baross utca 89., képviseli Juhász Viktor ügyvezető), mint a Társaság részére email szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó ("Isolutions");
 
Eventbrite, Inc. (155 5th Street, Floor 7, San Francisco, California 94103), mint a Társaság konferenciaszervező adatfeldolgozója ("Eventbrite");
 
DIÓ-szoftver Magyarország Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 60. I. em. 8., képviseli: György István), mint a Társaság részére ügyviteli szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó ("DIÓ-szoftver");
 
REBU Könyvvizsgáló Kft. (1131 Budapest, Menyasszony u. 93., képviseli: Somlai Gergelyné), mint a Társaság részére könyvelési szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó ("REBU");
 
PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg), mint a Társaság részére fizetési platformot biztosító adatkezelő ("PayPal");
 
Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. képviseli: Illés Zoltán elnök-vezérigazgató, mint a Társaság részére címzési és kézbesítési szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó ("Magyar Posta")
 
Hatályos: 2018. május 25. napjától